ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ท้องถิ่น: อบต.เกาะยอ
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป


เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 3 และเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ 3 จำนวน 30 อัตรา ถึง 6 ก.พ.52

รายละเอียด
หลักสูตรและวิธีการสอบ

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะดำเนินกาสอบแข่งขันผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว โดยการทดสอบ ดังนี้
1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

(ผู้ที่ผ่านภาค ก. ของ กพ. ก็ต้องสอบในส่วนนี้ด้วย)

ทดสอบความสามารถในการคิดและหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง หรือทางอื่นที่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว รวมถึง ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (หลักสูตรไม่เหมือนภาค ก.ของ กพ. ไม่มี คณิตศาสตร์และภาษาไทย)

2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

2.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3

(1) ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ นโยบายและแผน การบริหารงานบุคคล การเงินและบัญชี การคลังและงบประมาณ การพัสดุ การประชาสัมพันธ์ และการฝึกอบรม

(2) ความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม

(3) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงงานของศาลรัฐธรรมนูญ

2.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ 3

(1) ความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม
(2) กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(3) กฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงงานของศาลรัฐธรรมนูญ
(4) กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

ผู้สมัครสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานศาลรับธรรมนูญต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามมาตราฐานกำหนดตำแหน่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญโดย: อบต.เกาะยอ
วันที่ 2/2/52

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศกำหนดการตรวจรับงานจ้าง (ดู:127)(วันที่:18/4/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (ดู:145)(วันที่:18/4/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: งานสืบสานตำนานควนธง ประจำปี 2557 (ดู:148)(วันที่:18/4/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 (ดู:149)(วันที่:18/4/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทางการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตเทศบาลตำบลโคกม่วง จำนวน 2 ศูนย์ (ดู:150)(วันที่:18/4/57)