ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ท้องถิ่น: อบต.เกาะยอ
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป


เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 3 และเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ 3 จำนวน 30 อัตรา ถึง 6 ก.พ.52

รายละเอียด
หลักสูตรและวิธีการสอบ

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะดำเนินกาสอบแข่งขันผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว โดยการทดสอบ ดังนี้
1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

(ผู้ที่ผ่านภาค ก. ของ กพ. ก็ต้องสอบในส่วนนี้ด้วย)

ทดสอบความสามารถในการคิดและหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง หรือทางอื่นที่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว รวมถึง ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (หลักสูตรไม่เหมือนภาค ก.ของ กพ. ไม่มี คณิตศาสตร์และภาษาไทย)

2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

2.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3

(1) ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ นโยบายและแผน การบริหารงานบุคคล การเงินและบัญชี การคลังและงบประมาณ การพัสดุ การประชาสัมพันธ์ และการฝึกอบรม

(2) ความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม

(3) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงงานของศาลรัฐธรรมนูญ

2.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ 3

(1) ความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม
(2) กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(3) กฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงงานของศาลรัฐธรรมนูญ
(4) กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

ผู้สมัครสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานศาลรับธรรมนูญต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามมาตราฐานกำหนดตำแหน่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญโดย: อบต.เกาะยอ
วันที่ 2/2/52

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: เทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นราชกุศล... (ดู:164)(วันที่:29/7/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาพนักงานจ้าง (ดู:165)(วันที่:29/7/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น สมัยสามัญ สมัยที่สาม (ดู:154)(วันที่:29/7/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: การจัดฝึกอบรมโครงการสัมมนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) (ดู:159)(วันที่:29/7/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: กำหนดหลักเกณฑ์การก่อสรา้งอาคารในที่ดินของรัฐในท้องที่ หมู่ที่ ๒,๘ ตำบลพะวง (ดู:154)(วันที่:29/7/57)