ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ท้องถิ่น: ทต.กำแพงเพชร
แผนสุขภาพ


แผนสุขภาพ

                อสม.คือหน่วยงานอาสาที่ใกล้ชิดประชาชน ไม่ว่าจะเป็นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสุขภาพชุมชน ดังนั้นเพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรงพลานามัยสมบูรณ์

                กองสาธารณสุขฯ ร่วมอสม.เทศบาลตำบลกำแพงเพชร จึงได้จัดทำแผนสุขภาพชุมชนขี้น ทั้งนี้โดยยึดหลักความเป็นจริงของแต่ละชุมชนที่ อสม.ได้สัมผัสนำมาพูดคุยและวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงแนวทางการแก้ไข และจัดเป็นโครงการเพื่อเสนอเทศบาลฯ เข้าสู่แผนปฏิบัติการต่อไป  

 


โดย: ทต.กำแพงเพชร
วันที่ 27/2/56

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวรับสมัครงาน: ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลเมืองม่วงงาม ขึ้นใหม่ (ดู:154)(วันที่:2/9/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานบริเวณตลาดริมน้ำคลองแดน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด (ดู:142)(วันที่:2/9/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: กีฬาชุมชนสัมพันธ์ 2557 (ดู:140)(วันที่:2/9/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมในการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศิลปวัฒนธรรม (พรุล้อมช้าง ) อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (ดู:132)(วันที่:2/9/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลคูเต่า เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะบริเวณหาดแหลมโพธิ์ หมู่ 3 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ดู:132)(วันที่:2/9/57)