ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ท้องถิ่น: ทต.กำแพงเพชร
แผนสุขภาพ


แผนสุขภาพ

                อสม.คือหน่วยงานอาสาที่ใกล้ชิดประชาชน ไม่ว่าจะเป็นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสุขภาพชุมชน ดังนั้นเพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรงพลานามัยสมบูรณ์

                กองสาธารณสุขฯ ร่วมอสม.เทศบาลตำบลกำแพงเพชร จึงได้จัดทำแผนสุขภาพชุมชนขี้น ทั้งนี้โดยยึดหลักความเป็นจริงของแต่ละชุมชนที่ อสม.ได้สัมผัสนำมาพูดคุยและวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงแนวทางการแก้ไข และจัดเป็นโครงการเพื่อเสนอเทศบาลฯ เข้าสู่แผนปฏิบัติการต่อไป  

 


โดย: ทต.กำแพงเพชร
วันที่ 27/2/56

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง ศพด. เทอม 1 ปี 2557 (ดู:48)(วันที่:25/4/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 29 รายการ (ดู:76)(วันที่:25/4/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา จัดกิจกรรมวันเทศบาลประจำปี 2557 (ดู:66)(วันที่:25/4/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา จัดกิจกรรมวันเทศบาลประจำปี 2557 (ดู:60)(วันที่:25/4/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: วันเทศบาล (ดู:57)(วันที่:25/4/57)