ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ท้องถิ่น: ทต.กำแพงเพชร
แผนสุขภาพ


แผนสุขภาพ

                อสม.คือหน่วยงานอาสาที่ใกล้ชิดประชาชน ไม่ว่าจะเป็นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสุขภาพชุมชน ดังนั้นเพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรงพลานามัยสมบูรณ์

                กองสาธารณสุขฯ ร่วมอสม.เทศบาลตำบลกำแพงเพชร จึงได้จัดทำแผนสุขภาพชุมชนขี้น ทั้งนี้โดยยึดหลักความเป็นจริงของแต่ละชุมชนที่ อสม.ได้สัมผัสนำมาพูดคุยและวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงแนวทางการแก้ไข และจัดเป็นโครงการเพื่อเสนอเทศบาลฯ เข้าสู่แผนปฏิบัติการต่อไป  

 


โดย: ทต.กำแพงเพชร
วันที่ 27/2/56

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2557 (ดู:95)(วันที่:31/7/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: อบต.โรง เร่งรัดรายงานตัวชี้วัด (ดู:118)(วันที่:31/7/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศขอขยายเวลาการขาย/ยื่นเอกสารสอบราคาและกำหนดเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงคูระบายน้ำ คสล. บ้านคลองนุ้ย หมุ่ที่ 5 (ดู:115)(วันที่:31/7/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านน้อง-เขตขุนทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ดู:93)(วันที่:31/7/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการจัดงานประจำปีของดีทุ่งหวัง ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (ดู:80)(วันที่:31/7/57)