ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ท้องถิ่น: ทต.กำแพงเพชร
แผนสุขภาพ


แผนสุขภาพ

                อสม.คือหน่วยงานอาสาที่ใกล้ชิดประชาชน ไม่ว่าจะเป็นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสุขภาพชุมชน ดังนั้นเพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรงพลานามัยสมบูรณ์

                กองสาธารณสุขฯ ร่วมอสม.เทศบาลตำบลกำแพงเพชร จึงได้จัดทำแผนสุขภาพชุมชนขี้น ทั้งนี้โดยยึดหลักความเป็นจริงของแต่ละชุมชนที่ อสม.ได้สัมผัสนำมาพูดคุยและวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงแนวทางการแก้ไข และจัดเป็นโครงการเพื่อเสนอเทศบาลฯ เข้าสู่แผนปฏิบัติการต่อไป  

 


โดย: ทต.กำแพงเพชร
วันที่ 27/2/56

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศกำหนดการตรวจรับงานจ้าง (ดู:95)(วันที่:18/4/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (ดู:85)(วันที่:18/4/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: งานสืบสานตำนานควนธง ประจำปี 2557 (ดู:66)(วันที่:18/4/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 (ดู:77)(วันที่:18/4/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทางการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตเทศบาลตำบลโคกม่วง จำนวน 2 ศูนย์ (ดู:39)(วันที่:18/4/57)