ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 56,325 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านนา ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
31 ส.ค. 59
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านนา ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
31 ส.ค. 59
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)
31 ส.ค. 59
13
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คู ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง
31 ส.ค. 59
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ขุนตัดหวาย ราคากลางโครงการปรับปรุงศพด.มัสยิดบ้านโอน ,ปรับปรุงพื้นที่รับประทานอาหารศพด.บ้านป่าระไม
31 ส.ค. 59
15
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กระแสสินธุ์ ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล
31 ส.ค. 59
19
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.หาดใหญ่ ประมูลราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
31 ส.ค. 59
16
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.หาดใหญ่ ประกาศผลการประมูลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเท้าและรางระบายน้ำ เขต ๒ จำนวน ๘ โครงการ (กลุ่ม ๒)
31 ส.ค. 59
15
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สะบ้าย้อย ร่วมกันสังเกต คอยเป็นหูเป็นตา ดูแลพื้นที่ของเรา
31 ส.ค. 59
17
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สะบ้าย้อย โครงการจ้างเหมาปรับปรุงทางเท้า ถนนไทยสมบูรณ์ 2 โดยวิธีพิเศษ
31 ส.ค. 59
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สำนักขาม กิจกรรม "ปั่น Car Free Day เกตเวย์สู่อาเซียน @ สงฃลา"
31 ส.ค. 59
13
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
31 ส.ค. 59
22
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
31 ส.ค. 59
17
  ข่าวจาก facebook ทต.ระโนด โครงการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น
31 ส.ค. 59
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา สคร. 12 สงขลา เตือนประชาชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน
31 ส.ค. 59
21

»ข้อมูลทั้งหมด 56,325 รายการ