ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 61,593 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 3
1 มี.ค. 60
46
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ให้บริการตามแผนการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในพื้นที่เขต 1
1 มี.ค. 60
38
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ เชิญน้องๆร่วมโครงการกิจกรรมภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560
1 มี.ค. 60
32
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังวัดชูนวล ต่อจากเดิม หมู่ที่ 3
1 มี.ค. 60
36
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดีหลวง ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลดีหลวง
1 มี.ค. 60
43
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดีหลวง ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
1 มี.ค. 60
39
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1 มี.ค. 60
30
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
1 มี.ค. 60
370
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รถบัสปรับอากศ 2 ชั้น
1 มี.ค. 60
23
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ควนเนียง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้่งานก่อสร้าง (โครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น
1 มี.ค. 60
22
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1 มี.ค. 60
19
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองควนลัง ประกาศเทศบาลเมืองควนลัง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารกีฬาเอนกประสงค์ ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองควนลัง (เนินขุมทอง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
1 มี.ค. 60
24
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองอู่ตะเภา รับโอนย้าย ตำแหน่งนายช่างโยธา ด่วน
1 มี.ค. 60
22
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปาดัง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
1 มี.ค. 60
21
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองแดน "ชาวสงขลาปลื้ม รัฐบาลอนุมัติงบประมาณบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระภายหลัง นายกฯ เดินทางมาเยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัย"
1 มี.ค. 60
19

»ข้อมูลทั้งหมด 61,593 รายการ